Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Rządowe granty na inwestycje, w tym centra usług B+R i nowe miejsca pracy

Nowelizacja „Programu wspierania inwestycji o istotnym znaczeniu dla gospodarki polskiej na lata 2011-2030” zwiększa możliwości skorzystania z rządowych grantów na inwestycje.

Inwestor może uzyskać:

- „grant inwestycyjny” dofinansowujący koszty nabycia środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ramach inwestycji Strategicznej, Innowacyjnej oraz w Centrum Usług B+R albo

- „grant na zatrudnienie” dotujący tworzone nowe miejsca pracy w ramach inwestycji w Centrum Usług Biznesowych albo Centrum Usług B+R.

Wysokość wsparcia zależy od rodzaju, lokalizacji inwestycji i kategorii przedsiębiorcy oraz liczby punktów jakościowych uzyskanych przez inwestycję.

Program zakłada zróżnicowanie wysokości pomocy w zależności od statusu przedsiębiorstwa – wyróżnia się kategorie mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz dodatkowo przedsiębiorcy rozwijającego (jest nim przedsiębiorstwo niebędące MŚP, zatrudniające mniej niż 1000 pracowników, którego roczny obrót lub suma bilansowa nie przekracza 250 milionów euro).  

Ponadto granty mogą zostać powiększone o dodatkowe wsparcie na szkolenia dla nowozatrudnionych pracowników. Wysokość tego wsparcia zależy od lokalizacji inwestycji i wynosi do 5 tysięcy PLN lub 7 tysięcy PLN (w wypadku lokalizacji inwestycji na obszarze kraju, na którym maksymalna intensywność pomocy regionalnej wynosi 50% lub na obszarze zagrożonym wykluczeniem) na jednego nowozatrudnionego pracownika objętego szkoleniami w ramach inwestycji.

Uzyskanie wsparcia w ramach Programu możliwe jest w przypadku spełnienia kryteriów ilościowych (poniesienie minimalnych nakładów inwestycyjnych oraz utworzenie minimalnej wymaganej liczby nowych miejsc pracy) oraz kryteriów jakościowych określających wpływ inwestycji na gospodarkę i otoczenie. Przykładowo mikro, mały lub średni przedsiębiorca tworzący Centrum Usług B+R może otrzymać grant przy minimalnej inwestycji wynoszącej 0,3 mln zł i utworzeniu minimum 10 nowych miejsc pracy.

W ramach przyjętej przez Radę Ministrów w dniu 5 czerwca 2023 r. nowelizacji programu znacznemu zmniejszeniu uległy progi inwestycyjne ze względu na kategorię przedsiębiorcy lub ze względu na lokalizację inwestycji. 

Nowelizacja nie wpłynęła na wymóg przeznaczenia 15% wartości uzyskanego grantu na współpracę z podmiotami tworzącymi system szkolnictwa wyższego w okresie realizacji i utrzymania inwestycji. Natomiast nowelizacja do katalogu podmiotowego dodaje szkoły ponadpodstawowe oraz rozszerza katalog form współpracy z ww. podmiotami m.in. o udział w konsorcjach badawczych współfinansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, zakup patentów i licencji od podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki lub ich spółek celowych czy wyposażanie podmiotów tworzących system szkolnictwa wyższego i nauki oraz szkół ponadpodstawowych w sprzęt niezbędny do prowadzenia badań czy zadań dydaktycznych lub praktycznych.

Ubieganie się o grant ma charakter ciągły, można w dowolnym momencie aplikować o jego przyznanie. Więcej informacji o programie https://www.paih.gov.pl/strefa_inwestora/granty_rzadowe

https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/tax/articles/strefa-ulg-i-dotacji/nowelizacja-programu-wspierania-inwestycji-o-istotnym-znaczeniu-dla-gospodarki-polskiej-na-lata-2011-2030.html

Dorota Taraszewska-Zalipska, 2023-08-23