Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Badanie ankietowe (dla celów naukowych - doktorat)

Szanowni Państwo, 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do firm wchodzących w skład naszego klastra o wzięcie udziału w badaniu pt.: „Zarządzanie ryzykiem w rozwiązaniach chmurowych w celu maksymalizacji wydajności i bezpieczeństwa biznesu” realizowanego przez pana Dominika Banat, doktoranta Interdyscyplinarnej Szkoły Doktorskiej Politechniki Łódzkiej.


Badanie ma charakter ogólnopolski i zostanie przeprowadzone z wylosowanymi 125 przedsiębiorstwami z branży ICT (Information and Communication Technologies). Celem badania jest, m.in.: rozpoznanie korzyści oraz zagrożeń dla rozwiązań opartych na chmurze, a także wypracowanie rekomendacji dotyczących zarządzania ryzykiem w kontekście firm z branży ICT funkcjonujących w Polsce.  

Ankietyzacja realizowana będzie w terminie do 20.02.2023 r. przez Agencję Badawczą Fast Solutions z siedzibą w Rzeszowie.

Uczestnictwo w badaniu jest możliwe poprzez wypełnienie ankiety w formie on-line (link poniżej), bądź poprzez krótką rozmowę telefoniczną z ankieterem (ankieter będzie kontaktował się w tej sprawie w najbliższych dniach, ale mogą też Państwo wskazać w mailu zwrotnym dogodny dla Państwa termin rozmowy z ankieterem).

Realny czas trwania ankiety nie przekracza 8 minut.  

W badaniu można wziąć udział korzystając z poniższego linku

https://ankiety.fastsolutions.pl/index.php?r=survey/index&sid=842555&token=rJkkhzZJ3KokCXS&newtest=Y

Wyniki przeprowadzonego badania będą prezentowane w sposób zanonimizowany i zagregowany, jako element rozprawy doktorskiej oraz jako fragmenty artykułów naukowych. Pragniemy zapewnić, że badania realizowane są zgodnie ze wszystkimi etycznymi zasadami prowadzenia badań naukowych oraz wytycznymi ESOMAR. 

Zwracamy się do Państwa z serdeczną prośbą o pełne wsparcie i współpracę z przy realizacji niniejszego badania. Jego powodzenie zależy w dużej mierze od Państwa uczestnictwa. Liczymy, że Państwa doświadczenie i wiedza wniosą znaczącą wartość merytoryczną do powstającej publikacji.

W przypadku zainteresowania wynikami badania, na końcu ankiety poprosimy o adres e-mailowy, na który po zakończeniu prac analitycznych wyślemy podsumowanie wyników. 

Informujemy, że:

  • Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Grupa WW sp. z o.o siedzibą w Rzeszowie, Plac Jana Kilińskiego 2, 35-005 Rzeszów, spółka zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m. Rzeszowa, XII Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS 0000413554, NIP 8133671625, REGON 180821757, działająca pod marką Agencja Badawczo-Marketingowa Fast Solutions z siedzibą ul. Witosa 9B, 35-222 Rzeszów] 
  • Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit.f  RODO w związku z procesem ankietyzacji prowadzonej przez Administratora w celu realizacji badania.  
  • Państwa dane będą przetwarzane wyłącznie w okresie realizacji przedmiotowego badania i nie będą udostępniane żadnym innym podmiotom. Nie udostępniamy Państwa danych nawet podmiotom Zamawiającym proces ankietyzacji. 
  • Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania danych można otrzymać kontaktując się z Administatorem pod adresem mailowym: biuro@fastsolutions.pl 

Ze szczegółowymi informacjami odnośnie przetwarzania danych osobowych można zapoznać pod adresem: https://fastsolutions.pl/rodo-dane-osobowe-w-badaniach/

Z wyrazami szacunku,

Alec Siekierski

Specjalista ds. realizacji badań

tel. 789 362 026 , e-mail: a.siekierski@fastsolutions.com.pl

d8222138.jpg

ABM FAST SOLUTIONS
ul. Witosa 9B, I piętro
35-115 Rzeszów

kontakt@fastsolutions.pl
Tel. 17 785 22 61 lub 794 708 666

Dorota Taraszewska-Zalipska, 2023-02-16