Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Nabór do Grupy Roboczej ds. Inteligentnych Specjalizacji

Samorząd Województwa Dolnośląskiego ogłasza nabór uczestników/ekspertów do Grupy Roboczej ds. Inteligentnych Specjalizacji, obejmującej swoim zakresem siedem inteligentnych specjalizacji Dolnego Śląska:

  • Chemia i medycyna
  • Auto-Moto-Aero-Space
  • Surowce naturalne i wtórne
  • Maszyny i urządzenia
  • Zielony ład – specjalizacja horyzontalna
  • Przemysł 4.0 - specjalizacja horyzontalna
  • Życie wspomagane technologią - specjalizacja horyzontalna

Będzie to najważniejsze forum współpracy samorządu Dolnego Śląska z firmami, sektorem nauki i badań, instytucjami otoczenia biznesu i innymi uczestnikami dolnośląskiego systemu innowacji zaprogramowane w Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030, a zarazem istotny element procesu przedsiębiorczego odkrywania.

Celem prac grupy będzie stała identyfikacja i monitoring wskazanych obszarów rozwojowych w regionie, określanych jako inteligentne specjalizacje, określanie kierunków rozwoju oraz najbardziej perspektywicznych nisz, w które powinnyśmy inwestować środki przeznaczone na wzrost innowacyjności. Celem będzie również zapewnienie stałej kooperacji pomiędzy stroną samorządową a uczestnikami dolnośląskiego systemu innowacji. Współpraca ta z jednej strony pomoże dostosować politykę innowacyjną Dolnego Śląska do potrzeb przedsiębiorstw, uczelni, sektora badawczo-rozwojowego, otoczenia biznesu i użytkowników innowacji, oraz co najważniejsze, stanie się także dla uczestników miejscem animowania współpracy i inicjowania wspólnych projektów i przedsięwzięć. Zakładamy możliwość organizowania zespołów zadaniowych/tematycznych w ramach Grupy Roboczej ds. Inteligentnych Specjalizacji, ukierunkowanych na animację przedsięwzięć w obszarze konkretnej specjalizacji.

Warunki uczestnictwa:

-      Przedstawiciel przedsiębiorstwa, które prowadzi działalność w zakresie inteligentnej/ych specjalizacji Dolnego Śląska (Chemia i medycyna, Auto-Moto-Aero-Space, Surowce naturalne i wtórne, Maszyny i urządzenia, Zielony ład, Przemysł 4.0, Życie wspomagane technologią). Zakres poszczególnych podobszarów specjalizacji znajduje się na str.73-80 Dolnośląskiej Strategii Innowacji 2030. 

-      Przedstawiciel innego podmiotu dolnośląskiego systemu innowacji:  instytucji otoczenia biznesu, instytutu badawczego, jednostki PAN, klastra, organizacji pracodawców, organizacji pozarządowej.

Kryteria wyboru ekspertów do Grupy Roboczej:

-      Zapewnienie proporcji udziału przedstawicieli reprezentujących każdą z siedmiu inteligentnych specjalizacji;

-      Poziom doświadczenia zawodowego przedstawiciela/eksperta w obszarze specjalizacji.

Aplikację zgłoszeniową (deklarację uczestnictwa wraz wymaganymi dokumentami) prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej: innowacje@umwd.pl do 26 listopada 2021 roku.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z przedstawicielem Wydziału Rozwoju Gospodarczego UMWD: Michał Frycz, tel. 71 776 91 86.

Dorota Taraszewska-Zalipska, 2021-11-15