Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Grupa robocza 6

Informacja o Grupie Roboczej (GR6) Klastra
Wspólnota Wiedzy i Innowacji
w zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych

 

Temat GR: Rozwój społeczeństwa informacyjnego

instytucja zgłaszająca GR: Uniwersytet Ekonomiczny  we Wrocławiu (Instytut Informatyki Ekonomicznej)

osoba zgłaszająca GR/stanowisko: prof. Adam Nowicki (Dyrektor Instytutu Informatyki Ekonomicznej UE)
e-mail: adam.nowicki@ue.wroc.pl telefony: 071 36 80 379

lider: prof. Kazimierz Perechuda (Katedra Zarządzania Informacją i Wiedzą, Instytut Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

Opis celów i spodziewanych projektów GR:

Społeczeństwo informacyjne, zgodnie podstawowymi tendencjami rozwojowymi państw i organizacji międzynarodowych, stanowi kluczowy podmiot zainteresowań badawczych w ramach tzw. gospodarki opartej na wiedzy. Celem działalności grupy roboczej są wszechstronne badania dotyczące funkcjonowania społeczeństwa informacyjnego w różnych wymiarach od regionalnego przez zakres krajowy po międzynarodowy. Oprócz celów poznawczych, w ramach działalności niniejszej grupy roboczej, przewiduje się popularyzację nowoczesnych technologii wśród różnych grup społecznych a także szkolenia i upowszechnianie wiedzy specjalistycznej i interdyscyplinarnej. Wstępnie przewidujemy realizację następujących projektów:

  1. Zarządzanie wiedzą w społeczeństwie informacyjnym (kierownik – prof. Kazimierz Perechuda). Projekt jest zorientowany na badania dotyczące metodologii tworzenia systemów zarządzania wiedzą adresowanych do różnych grup społecznych. Zakłada się, że w ramach projektu dokonana będzie analiza integracji i hybrydyzacji różnych metod stosowanych w procesie pozyskiwania i upowszechniania wiedzy.
  2. Komunikacyjne aspekty rozwoju społeczeństwa informacyjnego (kierownik – prof. UE Andrzej Małachowski). Tematyka projektu obejmuje badania dotyczące skuteczności różnych technik i narzędzi wymiany informacji i wiedzy w kontekście popularyzacji nowych technologii komunikacyjnych i informacyjnych obsługujących różne obszary (rozwiązania typu e-zdrowie, e-administracja itd.). Przyjmuje się, że będą to badania realizowane przez osoby reprezentujące różne dyscypliny.
  3. Dywersyfikacja edukacji w społeczeństwie informacyjnym (kierownik – prof. UE Jadwiga Sobieska-Karpińska). W ramach projektu przeprowadzone będą badania dotyczące możliwości i efektywności różnych form kształcenia adresowanych do osób pragnących pozyskiwać wiedzę użyteczną w działalności zawodowej i w życiu osobistym. Oprócz rozwiązań charakterystycznych dla tzw. kształcenia ustawicznego badaniami objęte będą także różne formy szkoleń i studiów realizowanych w trybie tradycyjnym oraz z wykorzystaniem e-learningu.
  4. Analiza czynników rozwoju społeczeństwa informacyjnego w różnych krajach (kierownik – prof. UE Jacek Unold). Projekt z natury porównawczy ma na celu identyfikację i pokazanie wpływu różnych wyznaczników tworzenia kultury społeczeństwa informacyjnego. Badaniami objęte byłyby wybrane kraje europejskie i wytypowane z innych kontynentów.

Beneficjentami realizowanych projektów będą członkowie różnych grup społecznych oraz instytucje i przedstawiciele władz różnych stopni. Główną korzyścią, wynikającą z projektów, jest wieloaspektowe zbadanie wybranych problemów istotnych dla funkcjonowania współczesnego społeczeństwa informacyjnego. W miarę postępu prac nad podanymi projektami – przewidujemy poszerzenie listy tematycznej a także ścisłą współpracę z innymi grupami roboczymi działającymi w podobnym obszarze.