Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Grupa robocza 5

Informacja o Grupie Roboczej (GR5)
Klastra Wspólnota Wiedzy i Innowacji
w zakresie Technik Informacyjnych i Komunikacyjnych

Temat GR: Innowacyjne technologie w gospodarce

instytucja zgłaszająca GR:  Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Instytut Informatyki Ekonomicznej)

osoba zgłaszająca GR/stanowisko: prof. Adam Nowicki (Dyrektor Instytutu Informatyki Ekonomicznej UE)
e-mail: adam.nowicki@ue.wroc.pl telefony: 071 36 80 379

lider: prof. Jerzy Korczak (Katedra Teorii Informatyki, Instytut Informatyki Ekonomicznej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

Opis celów i spodziewanych projektów GR:

Głównym zadaniem tej Grupy Roboczej jest opracowanie i upowszechnienie nowoczesnych technologii informatycznych w gospodarce, w tym w szczególności w małych i średnich przedsiębiorstwach i regionach Dolnego Śląska. Poniżej przedstawiono listę projektów, osoby odpowiedzialne za ich realizacje oraz założone cele.

Projekty badawcze

  • Innowacja i systemy doradcze dla małych i średnich przedsiębiorstw (kierownik prof. Adam Nowicki). Celem projektu jest opracowanie, na podstawie badań potrzeb w zakresie informacji zarządczej, portalu decyzyjnego menedżera dla MiŚP.
  • Inteligentne technologie informatyczne w modelowaniu strategii obiektów gospodarczych (kierownik prof. Jerzy Korczak). Głównym celem projektu jest upowszechnienie nowoczesnych technologii informacyjnych w procesach decyzyjnych inwestorów wykorzystujących duże i ogólnodostępne bazy danych z rynków finansowych.
  • Technologiczno-komunikacyjne wspomaganie rozwoju małych regionów (kierownik prof. Mieczysław Owoc). Celem projektu jest upowszechnienie aktualnych i perspektywicznych technologii informacyjno-komunikacyjnych, które w istotny sposób powinny się przyczynić do stymulacji i rozwoju regionu (aktualnie są realizowane pilotażowe prace w regionie ząbkowickim).
  • Planowanie i zarządzanie złożonymi przedsięwzięciami (kierownik prof. Jerzy Korczak). Celem projektu jest upowszechnienie i dostosowanie do rynku polskiego systemów wspomagających tworzenie i aktualizacje wiedzy o realizacji podejmowanych przedsięwzięć gospodarczych o dużym stopniu złożoności.

Korzyści wynikające z realizacji projektów są wielorakie. Przede wszystkim, w rezultacie realizacji projektów powstaną konkretne rozwiązania, systemy i narzędzia wspomagające procesy decyzyjne mające zastosowanie na rożnych poziomach organizacji gospodarczych. W wyniku oczekujemy podniesienia konkurencyjności, skuteczności i efektywności działania przedsiębiorstw. Projekty przyczynią się do podniesienia poziomu wiedzy przyszłych menadżerów poprzez utworzenie interesujących specjalizacji w kształceniu ekonomistów z zakresu technologii informacyjnych, oraz form doskonalenia wiedzy i szkoleń dla praktyki gospodarczej.