Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Projekty na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa - ICT

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) prowadzi nabór wniosków w ramach konkursu na wykonanie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (konkurs numer: 11/2020).

Konkurs jest realizowany w ramach dotacji celowej NCBiR. Termin naboru wniosków upływa 20.11.2020 r., o godz. 16.00.

Najważniejsze informacje dotyczące konkursu:

Nabór dotyczy następujących projektów, zgłoszonych przez instytucje odpowiedzialne za bezpieczeństwo państwa:
1. Opracowanie Prototypu Systemu do Analizy Obrazów (zgłaszający: MSWiA – Policja)
2. Opracowanie prototypu zaawansowanego technologicznie systemu informatycznego umożliwiającego zautomatyzowanie procesu analizy obrazów uzyskanych z ukrytych urządzeń optoelektronicznych (zgłaszający: MSWiA – Straż Graniczna)
3. Prototyp mobilnego wieloczujnikowego systemu obserwacyjnego przeznaczonego do zabezpieczenia strefy nadgranicznej (zgłaszający: MSWiA – Straż Graniczna)

Założenia szczegółowe projektów, wymagane dla nich poziomy gotowości oraz pożądane terminy realizacji zostały określone
w dokumencie, dostępnym na witrynie NCBiR pod linkiem:
https://www.ncbr.gov.pl/programy/programy-i-projekty-obronnosc-bezpieczenstwo/wykaz-tematow-112020/
Wnioskodawcą może być:  w przypadku, gdy projekt nie obejmuje prac rozwojowych - podmiot, o którym mowa w art. 37 ust. 1
pkt 1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2018 poz. 1668), zwanej dalej Ustawą;
 konsorcjum, tj. grupa podmiotów w rozumieniu art. 37 ust. 1 pkt 1a ww. Ustawy, z zastrzeżeniem, że w przypadku projektu
obejmującego prace rozwojowe, w skład konsorcjum musi wchodzić co najmniej jeden przedsiębiorca;  centrum naukowoprzemysłowe w rozumieniu art. 38 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz.U. 2010 nr 96 poz. 618),
działające na podstawie umowy o utworzeniu centrum i reprezentowane przez Lidera;  przedsiębiorca spełniający kryterium podmiotowe, o którym mowa w art. 37 ust. 1 pkt 7, pkt 8 lub pkt 10 ww. Ustawy, prowadzący działalność gospodarczą lub badawczorozwojową.
Finansowanie projektów możliwe jest łącznie do 100% kosztów kwalifikowalnych. Jednakże wkład własny wnioskodawcy i planowane
koszty realizacji projektu będą jednym z kryteriów oceny wniosków.
 

Składanie wniosków, wyłącznie za pośrednictwem systemu elektronicznego pod adresem https://osf.opi.org.pl
Więcej informacji: https://www.ncbr.gov.pl/aktualne-konkursy/szczegoly-konkursu/competition/ogloszenie-konkursu-nr-112020-
runda-1-na-wykonanie-projektow-w-zakresie-badan-naukowych-i-prac-rozw/
Źródło: https://www.ncbr.gov.pl

Dorota Taraszewska-Zalipska, 2020-11-04