Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Rusza VIII edycja programu "MOZART"

Szanowni Państwo, Partnerzy w Klastrze ICT   RUSZA VIII EDYCJA PROGRAMU „MOZART” propagująca współpracę „NAUKI z BIZNESEM”

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w VIII edycji Miejskiego Programu Wsparcia Partnerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki oraz Sektora Aktywności Gospodarczej "Mozart" (edycja 2019/2020).

Program finansowany przez Miasto Wrocław opiera się na projektach realizowanych przez naukowców w partnerstwie z firmami działającymi na terenie Wrocławia. Priorytetem programu jest tworzenie nowych miejsc pracy dla mieszkańców miasta, które będą powstawać dzięki rozwojowi przedsiębiorstw wspieranych przez naukowców – m.in. poprzez tworzenie nowych produktów, usług oraz innowacyjnych rozwiązań mających pozytywny wpływ na rozwój rynku pracy.
Program został uchwalony w 2012 r. przez Radę Miejską Wrocławia (uchwała nr XXIX/652/12). Dotąd w ramach Programu dofinansowanych zostało 192 partnerstw naukowo-biznesowych.   Partnerstwa te realizowały autorskie projekty odpowiadające konkretnym potrzebom przedsiębiorców, a często też miały wpływ na działalność naukową i dydaktyczną pracowników wrocławskich uczelni i instytutów naukowych.

DO UDZIAŁU W PROGRAMIE ZAPROSZONE SĄ PARTNERSTWA:

·        naukowców ze stopniem co najmniej doktora zatrudnionych na uczelni na stanowiskach pracownika naukowo-dydaktycznego lub naukowego, bądź w jednostkach naukowych na stanowisku pracownika naukowego oraz ·        firm działających na terenie Wrocławia i zatrudniających tu pracowników (co najmniej dwóch) na umowę o pracę.

W RAMACH VIII EDYCJI PROGRAMU:


·        Miasto Wrocław dofinansuje maksymalnie 30 partnerstw;
·        projekty realizowane będą w wymiarze czasu pracy: 32 godziny miesięcznie przez 12 miesięcy;
·        wsparcie finansowe Miasta (miesięczne wynagrodzenie naukowca za 32 godziny pracy) wyniesie 3 200 zł brutto na miesiąc; jest to pomoc de minimis dla przedsiębiorstw
·        dofinansowane zostaną partnerstwa zorientowane na rozwój rynku pracy poprzez tworzenie nowych produktów, usług oraz innych rozwiązań;
·        wartością dodaną projektów jest pozytywny wpływ na macierzyste środowisko pracy naukowca, a także możliwość kontynuacji pracy w ramach szerszych programów badawczych.   Termin składania wniosków upływa 01.07.2019r Na stronie internetowej Wrocławskiego Centrum Akademickiego (wca.wroc.pl) udostępniony jest Regulamin konkursu. LISTA DOKUMENTÓW KONKURSOWYCH (do wypełnienia online lub załączenia w formie elektronicznej jako skan)

 1. Wniosek o dofinansowanie(do wypełnienia online) wersja .pdf
 2. Oświadczenie przedsiębiorcy o spełnianiu warunków określonych w uchwale(do załączenia w formie elektronicznej jako skan) – zał. nr 1 do wniosku o dofinansowanie
 3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis(do załączenia w formie elektronicznej jako skan) – zał. nr 2 do wniosku o dofinansowanie
 4. Oświadczenie o uzyskanej pomocy de minimis (do załączenia w formie elektronicznej jako skan) – zał. nr 3 do wniosku o dofinansowanie
 5. Upoważnienie dla Gminy Wrocław do występowania do biur informacji gospodarczej o ujawnienie informacji gospodarczych (do załączenia w formie elektronicznej jako skan) – zał. nr 4 do wniosku o dofinansowanie (dot. osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą)
 6. Oświadczenie przedsiębiorcy ws. współfinansowania wynagrodzenia naukowca (do załączenia w formie elektronicznej jako skan) – załącznik nr 5 do wniosku o dofinansowanie (dot. przedsiębiorców, którzy wzięli udział w edycjach  programu od 2016/2017 do 2018/2019 i w partnerstwie z naukowcem zrealizowali projekt z tą samą kategorią transferu wiedzy, co projekt zgłoszony w ramach edycji 2019/2020)
 7. Dokument potwierdzający formę prawną istnienia firmy – aktualny na dzień wysłania wniosku o dofinansowanie wyciąg z Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej/Krajowego Rejestru Sądowego (do załączenia w formie elektronicznej jako skan)
 8. Pełnomocnictwo do reprezentowania firmy wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty skarbowej (dot. sytuacji w których osoba reprezentująca przedsiębiorcę działa na podstawie pełnomocnictwa)
 9. Zaświadczenie o zatrudnieniu naukowca na uczelni na stanowisku pracownika naukowo-dydaktycznego lub naukowego albo w jednostce naukowej na stanowisku pracownika naukowego (do załączenia w formie elektronicznej jako skan)

Dokumenty z pkt. od 2 do 6 należy wypełnić na przygotowanych przez organizatora formularzach. HARMONOGRAM DZIAŁAŃ      

 • termin składania dokumentów: do 1.07.2019 r.
 • rozstrzygnięcie konkursu: do 2.09.2019 r.
 • podpisanie trójstronnych umów: 3–30.09.2019 r.
 • rozpoczęcie realizacji projektów: 1.10.2019 r.

  KONTAKT Anna Gil – koordynator programu
anna.gil@um.wroc.pl
tel. 71 770 20 05

Anna Banaś – opiekun partnerstw
anna.banas@um.wroc.pl
tel.  71 798 13 13 Katarzyna Hubicka – opiekun partnerstw   
katarzyna.hubicka@um.wroc.pl
tel. 71 770 20 30

Adam Żygadło – opiekun partnerstw
adam.zygadlo@um.wroc.pl
tel. 71 798 13 14 w sprawach pomocy de minimis Monika Płoszaj
monika.ploszaj@um.wroc.pl
tel. 71 770 20 04    

Szczegółowe informacje znajda Państwo na stronie: https://wca.wroc.pl/nowa-edycja-20192020

ICT, 2019-04-29