Wdrożenia dla innowacyjnego przemysłu
Nowoczesne technologie!
Badania naukowe!
Łączymy wiedzę

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. w Szczawnie Zdroju

DARR S.A.

ul. Szczawieńska 2,

58 - 310 Szczawno-Zdrój
tel. (+48) (74) 648 04 00
fax (+48) (74) 648 04 17
e-mail: darr@darr.pl

Kontakt: Karolina Sobocińska, Specjalista ds. Inicjatyw Gospodarczych

e-mail: Karolina.Sobocinska@DARR.pl

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. - Baza Usług Rozwojowych - PARP

Misją Dolnośląskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. (DARR S.A.) jest wspieranie rozwoju prywatnej przedsiębiorczości opartej na wiedzy i przystosowanie struktur otoczenia biznesowego do współpracy z instytucjami Unii Europejskiej.

Strategicznym celem aktywności DARR S.A. jest budowa na Dolnym Śląsku gospodarki silnej, o wysokiej konkurencyjności, opartej na różnorodności branż przemysłowych i aktywności biznesowej małych i średnich przedsiębiorstw.

DARR S.A. chce przyczynić się do odrobienia zapóźnień w modernizowaniu technicznej infrastruktury regionu, aby funkcjonalność dróg, dostępność mediów energetycznych i nowoczesność telekomunikacji wzmacniały jego pozycję konkurencyjną. Chce też zapewnić szczególne wsparcie rozwojowi konkurencyjności i wydajności biznesowej małych i średnich przedsiębiorstw przy jednoczesnym oddziaływaniu na wzrost umiejętności pracobiorców poprzez:

- popularyzowanie wśród przedsiębiorców postaw otwartości na innowacje i kształtowanie umiejętności działania na rynkach konkurencyjnych,

- zapewnienie prowadzącym działalność gospodarczą możliwości łatwego uzyskania wsparcia edukacyjnego i konsultingowego uwzględniającego przewidywany rozwój ich przedsiębiorstw,

- wykształcenie umiejętności działania na wolnych rynkach zjednoczonej Europy, zwłaszcza w nowych obszarach i niszach rynkowych,

- zapewnienie łatwej dostępności usług konsultingowych świadczonych na wysokim poziomie merytorycznym przez wyspecjalizowanych doradców, w warunkach rynkowej konkurencji,

- zagwarantowanie dobrego kształcenia młodzieży i dorosłych pragnących uzyskać przekwalifikowanie albo dodatkowe umiejętności cenione na rynku pracy.

Jako instytucja wsparcia regionalnego DARR S.A. posiada wysokie kompetencje i umiejętności w zakresie udostępniania finansowania przedsięwzięć gospodarczych ze źródeł europejskich i międzynarodowych funduszy pomocowych.

DARR S.A. zarządza Dolnośląskim Parkiem Technologicznym T-Park.

Misją Dolnośląskiego Parku Technologicznego T-Park jest wzmocnienie konkurencyjności regionu wałbrzyskiego, pośrednio także Dolnego Śląska, przez wspieranie przedsiębiorczości opartej na wiedzy, wypracowanie modelowej współpracy z regionalnymi centrami badań oraz wzmacnianie przedsiębiorstw tworzących podstawy długofalowego rozwoju regionu.

Do misji T-Parku należy również pobudzanie aktywności zawodowej regionalnej społeczności, a także poprawa spójności ekonomicznej z pozostałą częścią Dolnego Śląska, Polski i Unii Europejskiej. Utworzenie i rozwój Dolnośląskiego Parku Technologicznego stanowi istotny element podnoszący inwestycyjną atrakcyjność regionu wałbrzyskiego.

Podstawowym celem Dolnośląskiego Parku Technologicznego T-Park jest stworzenie warunków do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw, których domeną jest komercjalizacja osiągnięć naukowych wykorzystujących nowoczesne technologie, adaptujących wyniki prac laboratoryjnych i przyciągających venture capital.

Oferta Dolnośląskiego Parku Technologicznego T-Park obejmuje:

 • możliwość wynajmu na preferencyjnych warunkach powierzchni przygotowanej do prowadzenia działalności biurowej, biurowo--usługowej, produkcyjnej i magazynowej;
 • wsparcie w nawiązywaniu międzynarodowej współpracy przedsiębiorców, udział w projektach rozwojowych i badawczych;
 • ułatwiony dostęp do sal szkoleniowych;
 • profesjonalne doradztwo dotyczące transferu technologii i innowacji. Profesjonalne doradztwo organizacyjne, ekonomiczne i prawne dla firm lokujących się na terenie T-Parku;
 • organizowanie szkoleń i warsztatów z zakresu tworzenia i zarządzania własną firmą oraz wdrażania innowacji i nowych technologii;
 • współpracę z organizacjami krajowymi i zagranicznymi o podobnym profilu działalności;
 • organizowanie przedsiębiorców w ramach klastrów branżowych;
 • ofertę usług biurowych;
 • wsparcie w organizacji i realizacji procesu inwestycyjnego z dopełnieniem wymaganych procedur administracyjnych;
 • możliwość zakupu lub dzierżawy działek inwestycyjnych.